[1]
Gordon, S. 2021. Farewell to Sally Poole. Toposcope. 52, (Oct. 2021), 12–13. DOI:https://doi.org/10.21504/tj.v52i.2385.