(1)
Gordon, S. Farewell to Sally Poole. Toposcope 2021, 52, 12-13.