Gordon, S. (2021). Farewell to Sally Poole. Toposcope, 52, 12–13. https://doi.org/10.21504/tj.v52i.2385