Gordon, Sue. 2021. “Farewell to Sally Poole”. Toposcope 52 (October):12-13. https://doi.org/10.21504/tj.v52i.2385.