Gordon, S. (2021) “Farewell to Sally Poole”, Toposcope, 52, pp. 12–13. doi: 10.21504/tj.v52i.2385.