Gordon, S. “Farewell to Sally Poole”. Toposcope, vol. 52, Oct. 2021, pp. 12-13, doi:10.21504/tj.v52i.2385.